با من بگو

شرایط همکاری با ما

گروه روانشناسی و مشاوره با من بگو در نظر دارد با دعوت از متخصصان و دانش آموختگان در این زمینه برای تکمیل تیم مشاوره خود در جهت ارائه خدمات مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری اقدام نماید. در راستای این هدف از افراد واجد شرایط دعوت می شود که با ورود به سایت "با من بگو" و ارسال مدارک خود آمادگی خود را برای ارائه خدمات مشاوره در هر یک از زمینه های مورد نیاز اعلام نمایند.

با من بگو