خدمات مشاوره

چه زمانی به مشاوره خانواده نیاز است؟

چیزی که شخصیت ما را می سازد از دو منبع سرچشمه می گیرد، ژنتیک و محیط. حتی اگر هیچ گاه پدر و مادر خود را ندیده باشیم باز هم وراثت کار خود را خواهد کرد. پس از آن نوبت به محیط می رسد که کار خود را شروع کند و خانواده اولین و مهمترین محیط رشد و پرورش ماست.

خانواده