خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین

سایبرتراپی یا روانشناسی آنلاین یکی از روش های برقراری ارتباط با مشاوران و روانشناسان است که می توان از آن برای کم هزینه تر شدن و سریع تر شدن دوره ی مشاوره یا درمان استفاده کرد. البته این امر دارای مراحلی است و به تشخیص متخصص صورت می گیرد که از مسائل احتمالی موجود جلوگیری شود.

روانشناسی آنلاین