خدمات مشاوره

روانشناسی کودک چیست؟

دوران کودکی از مهمترین و تأثیرگذار ترین مراحل زندگی شخص است. رویدادهایی که در این دوران برای ما اتفاق می افتد، هرچند ناچیز و کوچک می تواند تأثیرات عمیق و ماندگاری در روح و روان، رفتار، شخصیت و زندگی آینده ی ما داشته باشد.

بچه